בריאות خدمات درمانی

 براساس قانون بیمه بهداشت و درمان ملی، هر شهروند ییسراییلی دارای بیمه خدمات درمانی بوده که به او حق برخورداری از خدمات موجود در «سبد سلامتی یا سل برییوت» را میدهد. برطبق قانون ارائه خدمات بهداشتی برعهده مراکز درمانی (یا کوپُت خولیم) میباشد وموظف هستند که هر کسی که تمایل به عضویت درآن مرکز درمانی را داشته باشد، بدون در نظرگرفتن وضعیت اقتصادی، سن، جنسیت، وضعیت سلامت و غیره بپذیرند. حق بیمه توسط موسسه بیمه ملی (بیتووخ لعومی) وصول میشود. مهاجر جدید (عوله خاداش) از روز مهاجرت به مدت ۱۲ ماه از پرداخت حق بیمه، معاف میباشد با این وجود واجد شرایط برخورداری ازخدمات پزشکی مطابق با قانون است.

استثناها 

·        سربازان

o       سربازوظیفه وسرباز کادر ثابت ارتش، ازخدمات پزشکی ارتش ییسرایل بهره مند میشوند ونه توسط مراکزدرمانی.ازسربازان ثابت ارتش، هزینه مالیات بهداشت و درمان کسر خواهد شد.

o       سرباز داوطلب برای انجام وظیفه (بطورمثال به دلایل پزشکی) طبق قانون مذکور، واجد شرایط دریافت خدمات بهداشتی «سبد سلامتی یا سل برییوت» در مرکز درمانی)کوپَت خولیم (که عضو آن هست، میباشد. مالیات بهداشت و درمان او توسط ارتش ییسرایل پرداخت می شود.

o       سربازی که به طورموقت وظیفه سربازی را متوقف کرده، طبق قانون مذکور، واجد شرایط دریافت خدمات بهداشتی «سبد سلامتی یا سل برییوت» در مرکز درمانی )کوپَت خولیم (که عضو آن است، میباشد و متعهد به پرداخت حق بيمه مي شود .

o       سربازِ «بَشَلَت یا خدمت رایگان» طبق قانون مذکور، واجد شرایط دریافت خدمات بهداشتی «سبد سلامتی یا سل برییوت» درمرکز درمانی )کوپَت خولیم (که عضو آن است، میباشد. از سال 2002، حق بیمه این سربازان توسط وزارت خزانه داری دولت پرداخت میشود .

·        کودکان

o       هر کودک از بدو تولد بصورت اتوماتیک به همان مرکز درمانیی تعلق میگیرند که یکی از والدین او که کمک هزینه فرزند را دریافت میکند، تعلق دارد.

o       درصورتیکه پدر و مادر کودک دردرمانگاههای مختف بیمه هستند وتمایل داشته باشند که فرزندشان در درمانگاهی بیمه شود که یکی از اولیاء کودک در آن بیمه هست ولی او کمک هزینه کودک را دریافت نمیکند، باید پدر و مادر کودک هر دو به یکی از شعب پست مراجعه نموده وبعد ازپرکردن فرم انتقال، پدر و مادر آن را امضا کنند.

o       اولین انتقال از یک مرکزدرمانی به دیگری برای کودکی زیر6 ماه سن دارد، فوری وبدون اتلاف وقت صورت میگیرد.

مهاجران جدید (عوله خاداش) به محض ورود به ییسراییل

  •    از مهاجران تقاضا میشود که دریکی ازمراکز درمانی با انتخاب خود ثبت نام نمایند. عضویت مهاجران فوری بوده وبدون اتلاف وقت از خدمات بهره مند میشوند.
  •     کسی که درهیچ یک از مراکز درمانی اقدام به ثبت نام ننماید، وزارت بهداشت تعیین خواهد کرد عضو کدام بیمه درمانی باشد.

***

על פי חוק בריאות ממלכתי, כל תושב ישראלי מבוטח בביטוח בריאות המקנה לו זכאות לשירותים הנכללים בסל שירותי הבריאות. קופות החולים הן האחראיות, על פי חוק, למתן שירותי הבריאות ועליהן לקבל כל אדם המבקש להיות חבר בהן, ללא קשר למצבו הכלכלי, גילו, מינו, מצבו הבריאותי וכד'.

דמי בריאות נגבים על ידי המוסד לביטוח לאומי. עולה חדש פטור מתשלום של דמי הביטוח לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו, ואף על פי כן יהיה זכאי לשירותים הרפואיים על פי החוק.

 

החרגות

חיילים

·         חייל בשירות חובה וקבע יקבל את השירותים הרפואיים מצה"ל ולא באמצעות קופות החולים. מחיילי קבע מנוכה תשלום עבור מס בריאות.

·         חייל שהוא מתנדב לשירות חובה (כגון מטעמי בריאות) יהיה זכאי לסל שרותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר. מס הבריאות עבורו ישולם על ידי צה"ל.

·         חייל אשר הפסיק את שירותו באופן זמני יהיה זכאי לסל שרותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר ותחול עליו חובת תשלום דמי ביטוח.

·         חייל בשל"ת (בשירות ללא תשלום) יהיה זכאי לסל שרותי הבריאות המוזכרים בחוק מקופת החולים בה הוא חבר. החל משנת 2002, משולמים דמי ביטוח הבריאות עבורו על ידי אוצר המדינה.

 

ילדים

·         כל ילד, מיום שנולד, משויך באופן אוטומטי לקופת החולים בה מבוטח ההורה המקבל את קצבת הילדים בעבורו.

·         במידה שלילד שני הורים המבוטחים בקופות חולים שונות וברצונם להעביר את הילד לקופת החולים שבה מבוטח ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים, עליהם לגשת לסניף רשות הדואר, למלא טופס העברה ועל שני ההורים לחתום עליו.

·         העברה ראשונה מקופת חולים אחת לאחרת של ילד שלא מלאו לו 6 חודשים תהיה מיידית, כלומר ללא תקופת המתנה.

 

עולים חדשים עם הגעתם ארצה

·         עולים חדשים מתבקשים להירשם לקופת חולים על פי בחירתם. חברותם תכנס לתוקף באופן מיידי והם יהיו זכאים לשירותים ללא תקופת המתנה.

·         מי שלא נרשמו בקופת חולים כלשהי: משרד הבריאות יקבע באיזו קופה יהיו מבוטחים.